Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Το ημερολόγιο του Ε.Λ.

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Add to calendar

Οργανόγραμμα ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ - ΔΠΘ

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, διαδικασιών και λειτουργιών του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Πρωτοκόλληση  και οργάνωση – αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
 • Κατάρτιση Η.Δ. και σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Διακίνηση Αλληλογραφίας
 • Έλεγχος και υποστήριξη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος
 • Ενημέρωση της Ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ
 • Δημιουργία αρχείων και αναφορών για την παρακολούθηση της πορείας των έργων
 • Παροχή στοιχείων, στατιστικών και άλλων, σε διάφορους φορείς

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • Προέλεγχος συμβάσεων έργων
 • Διαχείριση των έργων που υλοποιεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις οδηγίες των φορέων χρηματοδότησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων μέχρι τη λήξη τους
 • Έλεγχος δαπανών και εκτέλεση εντολών πληρωμών και έλεγχος και άλλων εγγράφων στο πλαίσιο των έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις οδηγίες των φορέων χρηματοδότησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
 • Έλεγχος εγγράφων-αιτήσεων των Επιστημονικά Υπευθύνων & φορέων χρηματοδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
 • Ενημέρωση των Επιστημονικά Υπευθύνων έργων, της Επιτροπής Ερευνών τη γενικότερη οικονομική και διαχειριστική πορεία των έργων
 • Παροχή πληροφοριών στους Επιστημονικά Υπευθύνους των Έργων για την βέλτιστη διαχείριση των έργων τους
 • Υποστήριξη σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο των έργων

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Διαχείριση χρηματοοικονομικών & λογιστικών πράξεων
 • Κάλυψη φορολογικών, ασφαλιστικών & άλλων θεσμοθετημένων υποχρεώσεων
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τον ΕΛΚΕ για όλες τις δραστηριότητες του
 • Σύνταξη του Προϋπολογισμου& Λειτουργικών εξόδων, των διαθεσίμων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ, του Προϋπολογισμού & του Απολογισμού Εσόδων & Δαπανών της συνολικής δραστηριότητας του ΕΛΚΕ
 • Ελεγχος & διαχείριση των δαπανών της Γραμματείας σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ετήσιους Προϋπολογισμούς Λειτουργικών εξόδων&διαθεσιμων, καθώς και διαχείριση των εσόδων&εξόδων που αφορούν σε αμοιβές των Καθηγητών & Λεκτόρων του Ιδρύματος από άλλα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΝΠΙΔ, φορείς χωρών της ΕΕ καθώς και τρίτων χωρών
 • Λογιστικοποίηση όλων των κινήσεων του ΕΛΚΕ, σύνταξη Ισολογισμού, Γενικής Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως & Οικονομικού Απολογισμού Έργων
 • Συναλλαγές με την ΔΟΥ Ξάνθης στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία   
 • Έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. 3 του Ν. 4308/2014 για τις χρηματοδοτήσεις των ερευνητικών έργων
 • Έλεγχος όλων των εντολών πληρωμών των έργων, έκδοση & διακίνηση των επιταγών και των εντολών καταθέσεων
 • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Γραμματείας καθώς και των έργων
 • Υποβολή στοιχείων σε ΕΛΣΤΑΤ, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, Υπηρεσία Επιτρόπου της ΠΑΜΘ κ.λπ.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 • Σχεδίαση και προγραμματισμός της λειτουργίας του ΕΛΚΕ αναφορικά με μελλοντικά έργα
 • Διαρκής παρακολούθηση των προσκλήσεων για ερευνητικά προγράμματα και άλλων έργων και ενημέρωση των ερευνητών
 • Υποστήριξη των ερευνητών κατά την υποβολή των προτάσεων
 • Το Τμήμα Παρακολούθησης παραλαμβάνει από τον εκάστοτε ΕΥ του προγράμματος τις εκθέσεις προόδου και τα λοιπά, αποδεικτικά της περάτωσης των επιμέρους φάσεων προόδου του φυσικού αντικειμένου, έγγραφα. Προωθεί προς έγκριση στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του προγράμματος, όπως αυτή έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών. Διαβιβάζει στον ΕΥ την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την υποβολή των αντίστοιχων πληρωμών
 • Παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  των συχρηματοδοτού-μενων έργων και άλλων έργων και υποβάλλει προτάσεις για την κατάλληλη κατά περίπτωση αναμόρφωσής τους
 • Έλεγχος των τεχνικών δελτίων συγχρηματοδοτούμενων έργων

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Διενέργεια διαδικασιών προμηθειών (Διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεις κ.λπ.)  κάθε είδους που αφορούν σε έργα, καθώς και σε λειτουργικά έξοδα του ΕΛΚΕ

 

 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Συνεχής καταγραφή εργαστηρίων & δυνατοτήτων τους για συμμετοχή σε προγράμματα
 • Στοχευμένη ενημέρωση εργαστηρίων για διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, αλλά και αιτημάτων συνεργασιών από άλλους φορείς, βάσει των ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων τους.
 • Συμβουλευτική στήριξη στην συμμετοχή σε προτάσεις
 • Παροχή νομικής συμβουλής και βοήθειας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων έρευνας & συμφωνιών συνεργασίας
 • Υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για πατέντα
 • Εύρεση προγραμμάτων ή φορέων χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων