Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Το ημερολόγιο του Ε.Λ.

M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Add to calendar

Η Επιτροπή Ερευνών

Σύνθεση και συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών (Ολομέλεια) του Δ.Π.Θ. συγκροτείται από εκπροσώπους (με τους αναπληρωτές τους) όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και από έναν από τους Αντιπρυτάνεις του, που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος. Τα μέλη της εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, είναι μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και έχουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, καθώς και εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής. (ΚΑ/679/22.8.1996 κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 4, παράγραφος 2). Επειδή στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν περισσότερα από εννέα (9) Τμήματα, συγκροτείται το από την ΚΑ/679/22.8.1996 κοινή υπουργική απόφαση προβλεπόμενο Ειδικό Επταμελές Όργανο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρό της, και πέντε (5) από τα μέλη της, που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της. Στο Επταμελές εκχωρούνται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αρμοδιότητες εντός του πλαισίου των διατάξεων της ΚΑ/679/22.8.1996 κοινής υπουργικής απόφασης (άρθρο 4, παράγραφος 6).Νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. είναι ο Πρόεδρος ή κωλυομένου του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μεταξύ των νέων μελών της. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο είτε ζητηθεί από το 1/3 των μελών της είτε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.