Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(ΚΕ 81603 - Α.Π. 6123/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ανακοίνωση: 

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία» (Κ.Ε. 81603) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στυλιανό Ταμπάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας  του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες και δωρεές, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως πέντε μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου.

Ημερομηνία: 
16/03/2016 - 28/03/2016
Get attached files