Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(KE 81189, A.Π. 6893/2016) - Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Ανακοίνωση: 

Ανακοινώνουμε το με αριθμ. πρωτ. 5960/11.03.16 πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3367/11-02-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιατρική του Ϋπνου» (ΚΕ 81189) με Ε.Υ. τον Καθηγητή κ. Πνευματικό Ιωάννη.

Ημερομηνία: 
24/03/2016 - 28/03/2016
Get attached files