Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 •  Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 74/05.06.2014 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Οι εδαφικές αράχνες ως πρέσβειρες για την ταχεία ανάδειξη πυρήνων βιοποικιλότητας στην Ελλάδα» και K.E. 81324, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Αλεξίου Χατζάκη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  10/06/2014 20/06/2014
  81324_Prosklhsh.pdf, 32Ξ46ΨΖΥ1-Ι3Ω.pdf

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 74/05.06.2014, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Γονιδιωματικός χάρτης αναφοράς της Ελλάδας. Μελέτη της δομής και ιστορίας των Ελληνικών υποπληθυσμών και της Ελληνικής διασποράς» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ) κωδικός έργου 81323, με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Περιστέρα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  10/06/2014 24/06/2014

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 73/30.04.2014, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Οι εδαφικές αράχνες ως πρέσβειρες για την ταχεία ανάδειξη πυρήνων βιοποικιλότητας στην Ελλάδα» και K.E.81324, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Αλεξίου Χατζάκη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  27/05/2014 05/06/2014

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 73/30.04.2014, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Επιλογή για απόδοση και αντοχή σε ιώσεις και αδρομυκώσεις σε παραδοσιακούς πληθυσμούς φακής» και α/α «01» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό MIS 379336, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τοκατλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  27/05/2014 05/06/2014

 • Λαμβάνοντας υπόψη το με ημερομηνία 26/03/2014 πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4340/20.02.2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του Προγράμματος «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» με Ε.Υ. τoν Αναπ. Καθηγητή κ. Ν. Κλήμη  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θ.,  ο υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού.

  8148_2014.pdf

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 71/06.03.2014, στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», κωδικός ΟΠΣ 299911, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Γ. Ρήγα, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  13/03/2014 24/03/2014
  81176.pdf, 81176-1.pdf

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 71/06.03.2014, για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας, ζυμούμενα ή εμπλουτισμένα με νέους προβιοτικούς μικροοργανισμούς απομονωμένους από παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα», με κωδικό 11ΣΥΝ_2_571, που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση (ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Π.Θ. την κ. Χλίχλια Αικατερίνη, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  12/03/2014 21/03/2014
  -ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ81245.pdf, 81245.pdf

Εκτύπωση PDF version