Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 75/17.06.2014, για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση των Σκωριών της Βιομηχανίας χάλυβα: Παραγωγή προστιθέμενης αξίας προϊόντων που βασίζονται στις σκωρίες, για εφαρμογές στην κατασκευή και στη δέσμευση τοξικών συστατικών, προς όφελος του περιβάλλοντος», με κωδικό 11ΣΥΝ_5_344, που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση(ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, με Συντονιστή Έργου τον κ. Ανδρέα Χασιώτη και Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Π.Θ. τον κ. Κοσμά Κ. Σϊδερη, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια φέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  09/07/2014 18/07/2014

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 75/17.06.2014, στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «ΠΕΓΑ – Νέες τεχνολογίες, συστήματα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων» και κωδικό MIS 480165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας: 7 « Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με Υπεύθυνη την κα Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. , που συγχρηματοδοτείται από Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  19/06/2014 30/06/2014
  7ΔΒ46ΨΖΥ1-ΡΚΛ.pdf, -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 81372.pdf

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 74/05.06.2014, στα πλαίσια της με αρ. 4147/2753/Α2/10.3.2014 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «CESSDA – ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006», κωδικός MIS 446746, ΥΠ2, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», Άξονας προτεραιότητας «01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (Κ.Ε.: 81350), με Επιστημονικά Υπεύθυνο για το ΥΠ2 τον κ. Χρίστο Παπαθεοδώρου, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

  10/06/2014 20/06/2014
  81350_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf, synoliko.pdf

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 74/05.06.2014, στα πλαίσια της με αρ. 6489/1-4-2014 Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΠΕΓΑ – Νέες τεχνολογίες, συστήματα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων» και κωδικό MIS 480165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας: 7 « Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με Υπεύθυνη την κα Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. , που συγχρηματοδοτείται από Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  10/06/2014 20/06/2014
  3Η546ΨΖΥ1-ΘΔΞ.pdf, 81372-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf
Εκτύπωση PDF version