Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση των Σκωριών της Βιομηχανίας χάλυβα: Παραγωγή προστιθέμενης αξίας προϊόντων που βασίζονται στις σκωρίες, για εφαρμογές στην κατασκευή και στη δέσμευση τοξικών συστατικών, προς όφελος του περιβάλλοντος», με κωδικό 11ΣΥΝ_5_344, που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση(ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, με Συντονιστή Έργου τον κ. Ανδρέα Χασιώτη και Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Π.Θ. τον κ. Κοσμά Κ. Σϊδερη, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου και συνολικής αμοιβής 4.200,00 Ευρώ.

  13/02/2015 23/02/2015
  69ΛΛ46ΨΖΥ1-ΖΔΙ.pdf

 • Για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ALPINE: Αρχιτεκτονική Ευφυών Δικτύων Αισθητήρων χαμηλής Κατανάλωσης για Περιβαλλοντική Διαχείριση» και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_6_411που υλοποιείται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα & επιχειρηματικότητα» και περιφερειών σε μετάβαση. Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς, με Υπεύθυνο τον κ. Αθανασιάδη ιωάννη, Επ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

  12/02/2015 23/02/2015
  711746ΨΖΥ1-87Π.pdf, 46ΨΖΥ1-ΗΦΚ.pdf

 • Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Νανο-δορυφόρος QB50 με καινοτόμο Μονάδα Rad-HardDataAcquisition Χαμηλής Ισχύος» (389 REAQB50 nano-satellitewithnovelLow-PowerRad-HardDataAcquisitionUnit) που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» κωδικός έργου 81118, με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Σαρρή, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω με αναφορά στα πακέτα εργασίας του έργου.

  12/02/2015 23/02/2015
  6ΨΒΒ46ΨΖΥ1-ΥΩΦ.pdf, 0Κ46ΨΖΥ1-ΓΤΟ.pdf

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας Δ.Π. ΘΡΑΚΗΣ Υ9)» της πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 355294, που υλοποιείται στα πλαίσια του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και έχει ως Επιστημονικά Υπεύθυνοτονκ. Χρήστο Κουκουρλή,ΑναπληρωτήΚαθηγητήτουΤμήματοςΗλεκτρολόγωνΜηχανικών& Μηχανικών Υπολογιστώντου Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  26/01/2015 04/02/2015
  46ΨΖΥ1-Δ8Π.pdf, 9Κ46ΨΖΥ1-099.pdf

Εκτύπωση PDF version