Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αριθμ. 339/27.05.2015 στα πλαίσια της της Πράξης με τίτλο «ΠΕΓΑ – Κοινωνική Εργασία σε Καταστάσεις Κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια» και κωδικό MIS 505694 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας: 7 « Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με Υπεύθυνη την κα Θεανώ Καλλινικάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  28/05/2015 08/06/2015

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.»(Κ.Ε. 51714),.με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τo αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θ.,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως δύο (02) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
  20/05/2015 27/05/2015
  4Ε646ΨΖΥ1-ΥΞΝ.pdf, 4Π46ΨΖΥ1-3ΛΓ.pdf

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη πιλοτικούσυστήματος συστήματος διαχείρισηςγια τηναναβάθμιση τηςλειτουργίαςγια τονεκσυγχρονισμό των διοικητικώνυπηρεσιώντου Δ.Π.Θράκης»(Κ.Ε.81433),με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τo αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θ.,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως δύο (02) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
  15/05/2015 21/05/2015
  790Π46ΨΖΥ1-Τ2Τ.pdf, 46ΨΖΥ1-Ψ1Κ.pdf

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου «Φυσικά μελισσοκομικά προϊόντα ως πιθανοί φαρμακοκαλλυντικοί παράγοντες με ιδιότητες κατά της προκαλούμενης από UVακτινοβολία φωτογήρανσης», με κωδικό 12CHN167, που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», ΠΡΑΞΗ «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηματικότητα»(ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, με Συντονιστή  Έργου την κ. Γαρδίκη Κωνσταντίνο και Επιστημονικό Υπεύθυνο την κα. Παππά Αγλαΐα, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, διάρκειας έως 30/09/2015.

  15/04/2015 29/04/2015

 •  

  Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», κωδικός ΟΠΣ 350470,που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  08/04/2015 20/04/2015
  6ΔΜΓ46ΨΖΥ1-Α0Μ.pdf, 6ΘΡΗ46ΨΖΥ1-Ζ6Λ.pdf

 • Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αρ. 335/11-3-2015, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Οι εδαφικές αράχνες ως πρέσβειρες για την ταχεία ανάδειξη πυρήνων βιοποικιλότητας στην Ελλάδα» και κωδικό SPIDOnetGR – 3920, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Αλεξίου Χατζάκη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου. 

  16/03/2015 26/03/2015
  6ΦΞ446ΨΖΥ1-536.pdf, 5ΔΠ46ΨΖΥ1-4ΩΔ.pdf
Εκτύπωση PDF version