Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου «TS-EUROTRAIN: Διεπιστημονικό δίκτυο εκπαίδευσης για το σύνδρομο Tourette: Διαμόρφωση ευρωπαϊκών υποδομών εκπαίδευσης για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές» (κωδικός έργου 81086) με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Περιστέρα Πάσχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ, αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως τέσσερεις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  24/09/2015 05/10/2015
  711Ψ46ΨΖΥ1-ΞΟ9.pdf, 6ΡΡΙ46ΨΖΥ1-1ΚΒ.pdf

 • Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας - ΜΟΔΙΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδικό ΟΠΣ 335648 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013», Άξονας προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Λαζαρίδη Μιλτιάδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του  Δ.Π.Θ., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΔΠΘ (Β΄ΦΑΣΗ)» να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  27/08/2015 07/09/2015
  4ΞΝ46ΨΖΥ1-4ΞΕ.pdf, 7ΗΙ846ΨΖΥ1-1ΜΘ.pdf

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» (ΚΕ 81452), με κωδικό 2014-1-EL01-KA200-001365, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Ανώτατη Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις, που χρηματοδοτείται από τo Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), με Συντονιστή Έργου και Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Π.Θ. την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αναστασία Μπενέκα, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

  19/06/2015 29/06/2015
  6Β5Β46ΨΖΥ1-ΡΚΖ.pdf

 •  

  Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΠΕΓΑ – Νέες τεχνολογίες και πρόσβαση στον πολιτισμό και την τοπική ιστορία για άτομα με αναπηρίες. Η περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης» και κωδικό ΟΠΣ 505695 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας: 7 « Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με Υπεύθυνo τoν κo Κωνσταντίνο Μπότσαρη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του  Δ.Π.Θ., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη έως τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  19/06/2015 29/06/2015
  7ΒΠΤ46ΨΖΥ1-8ΞΣ.pdf, 7ΠΔΥ46ΨΖΥ1-ΑΝΛ.pdf

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.»(Κ.Ε. 51714),με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τo αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θ.,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως τριών (03) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
  02/06/2015 08/06/2015
  6ΝΙΩ46ΨΖΥ1-ΠΤΑ.pdf, 7ΦΝΛ46ΨΖΥ1-ΒΛΗ.pdf

 • Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση με αριθμ. 339/27.05.2015, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Νανο-δορυφόρος QB50 με καινοτόμο Μονάδα Rad-HardDataAcquisition Χαμηλής Ισχύος» (389 REA–QB50 nano-satellitewithnovelLow-PowerRad-HardDataAcquisitionUnit) που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» κωδικός έργου 81118, με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Σαρρή, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

  The Research Committee of the Democritus University of Thrace in the Special meeting of PhD Institution No. 339/27.5.2015, in the framework of the project entitled «REA and QB50 nano-satellites with novel Low-Power Rad-Hard Data Acquisition Unit», implemented under Action "ARISTEIA",(DUTH project code 81118), with Beneficiary the General Secretariat for Research and Technology, which is co-funded by the European Social Fund (ESF) and National Resources under the Operational Programme "Education and Lifelong Learning", has decided to invite interested parties to submit a proposal for up to two (2)research positions .

  28/05/2015 08/06/2015
Εκτύπωση PDF version