Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Λειτουργικές Δαπάνες ΜΠΣ Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» (Κ.Ε. 60055) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κοζομπόλη Βασίλειο, Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως τέσσερις μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου.

  22/12/2015 31/12/2015
  6ΘΧΜ46ΨΖΥ1-ΒΜΣ.pdf

 • Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 03 «Γλωσσολογική Έρευνα, Αποτίμηση και Διάχυση Αποτελεσμάτων (εργασίες αρμοδιότητας Δ.Π.Θ.», της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ EOXGR07/3768», με Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Γεώργιο Σαλακίδη, Καθηγητή του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δ.Π.Θ., που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014 και από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως τρεις (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας έως 30/04/2016 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που το πρόγραμμα πάρει παράταση , για την παροχή έργου.

  10/12/2015 21/12/2015
  46ΨΖΥ1-86Ω.pdf, 71ΥΥ46ΨΖΥ1-1Λ5(3).pdf

 •  

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χρυσομάλλη Δ. Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από το Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Ερευνητικά Προγράμματα, Χορηγίες, Δωρεές κ.τ.λ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου.

  Ειδικότερα: Ένα (1) άτομο ΔΕ, για Διοικητική / Διαχειριστική Υποστήριξη, Αρχειοθέτηση, Στατιστική Επεξεργασία, Παρακολούθηση και Ανάλυση των Δραστηριοτήτων του Έργου, καταχώρηση των δεδομένων σε Η/Υ.

  10/12/2015 21/12/2015
  646ΨΖΥ1-ΑΡΛ.pdf, 6ΓΕΨ46ΨΖΥ1-ΘΜΠ.pdf

 •  

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χρυσομάλλη Δ. Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από το Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Ερευνητικά Προγράμματα, Χορηγίες, Δωρεές κ.τ.λ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου.

   

  Ειδικότερα: Μία (1) πρόταση Διπλωματούχου Νομικής Σχολής,  κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή).

   

  10/12/2015 21/12/2015
  3Π146ΨΖΥ1-ΑΦ3.pdf, 46ΨΖΥ1-ΘΦΝ.pdf

 • Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ” (Κ.Ε. 80228) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Λάζαρο Ηλιάδη Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας  του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές και πάσης φύσεως εισφορές, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.

  23/11/2015 02/12/2015
  645Α46ΨΖΥ1-Α39.pdf

Εκτύπωση PDF version