Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- (KE 81183)/Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Ημ. Ανάρτησης 28/3/2014)

Ανακοίνωση: 

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 70/18.2.2014, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στερεής βιομάζας στα ευρωπαϊκά εθνικά πάρκα - BIOEUPARKS» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Intelligent Energy Europe 2012» με κωδικό IEE/12/994/SI2.645924, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σπυρίδωνα Γαλατσίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Executive Agency for Competitiveness and Innovation - EACI) και από ιδία συμμετοχή του Δ.Π.Θ., ανακοινώνει ότι αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ημερομηνία: 
21/02/2014 - 04/03/2014