Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - (KE 81270)/ Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (ΚΕ 81270 - ΑΠ 8794/2014)

Ανακοίνωση: 

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 70/18.2.2014, για την εκτέλεση του έργου «Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising” (Ελληνικός τίτλος: Προώθηση της χρήσης χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης ενέργειας  πάνω στην επιχειρηματικότητα)», και ακρωνύμιο ENERGEIA, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013» και Κ.Ε. 81270 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Διαμαντή, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

Ημερομηνία: 
21/02/2014 - 03/03/2014