Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(KE 81612, Α.Π. 35159/2015) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ Αποτελέσματα Πρακτικών (Α.Π. 2197/2016, Ημ. Αν. 28-01-2016)

Ανακοίνωση: 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χρυσομάλλη Δ. Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από το Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Ερευνητικά Προγράμματα, Χορηγίες, Δωρεές κ.τ.λ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου.

 

Ειδικότερα: Μία (1) πρόταση Διπλωματούχου Νομικής Σχολής,  κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή).

 

Ημερομηνία: 
10/12/2015 - 21/12/2015
Get attached files