Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(KE 80340 - A.Π. 36614) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ανακοίνωση: 

 

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μελέτη επί της Διαθλαστικής Χειρουργικής» (Κ.Ε. 80340) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κοζομπόλη Βασίλειο, Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Ημερομηνία: 
22/12/2015 - 31/12/2015
Get attached files