Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(KE 80340 - A.Π. 36614) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μελέτη επί της Διαθλαστικής Χειρουργικής» (Κ.Ε. 80340) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κοζομπόλη Βασίλειο, Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

ΕπισύναψηSize
7Ξ2Β46ΨΖΥ1-3Λ9.pdf166.93 KB
Ημερομηνία: 
22/12/2015 - 31/12/2015