Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 •  

  Ανακοινώνουμε το με αριθμ. πρωτ. 6304/16.03.2016 πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2159/28.01.2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του Έργου: «Ίδρυση – Οργάνωση Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών του ΔΠΘ», KE 81662, με Ε.Υ. την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Μαρία Σαμακουρή, του Τμήματος Ιατρικής  του Δ.Π.Θ.

  24/03/2016 28/03/2016
  2Φ46ΨΖΥ1-ΖΒΟ.pdf

 • Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία» (Κ.Ε. 81603) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στυλιανό Ταμπάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας  του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες και δωρεές, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως πέντε μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου.

  16/03/2016 28/03/2016
  46ΨΖΥ1-2ΡΝ(1).pdf

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ιατρική του Ύπνου” (Κ.Ε. 81189) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πνευματικό Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές και πάσης φύσεως εισφορές, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

  11/02/2016 22/02/2016
  73ΜΠ46ΨΖΥ1-0ΑΓ.pdf

 •  

  Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο, «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ (ΕΟΧ GR07 / 3768)_CT-AudioLink», του Προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα, Τομέας προτεραιότητας Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης/ Κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα και κοινωνικός αποκλεισμός, με Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Γεώργιο Σαλακίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξηνίων Χωρών του Δ.Π.Θ.,  που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014 και από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ένα (1) άτομο

  28/01/2016 08/02/2016
  9Σ746ΨΖΥ1-ΓΓΘ.pdf, 946ΨΖΥ1-Υ55.pdf

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Ίδρυση – Οργάνωση Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης  Φοιτητών του ΔΠΘ» (Κ.Ε. 81662), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κυρία Μαρία Σαμακουρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από το αποθεματικό  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως μίας (1) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την παροχή έργου

  28/01/2016 08/02/2016
  60Θ546ΨΖΥ1-ΠΟ9.pdf

 •  

  Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μελέτη επί της Διαθλαστικής Χειρουργικής» (Κ.Ε. 80340) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κοζομπόλη Βασίλειο, Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

  22/12/2015 31/12/2015
  7Ξ2Β46ΨΖΥ1-3Λ9.pdf
Εκτύπωση PDF version