Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Ελλάδα - Βουλγαρία: 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Προτάσεις Στρατηγικών Έργων)

Ανακοίνωση: 

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Προτάσεις Στρατηγικών Έργων) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013".

 

 

Στοιχεία Προκήρυξης

 

Προθεσμία Υποβολής: 31/10/2012  ώρα 16:30

 

Η Πρόσκληση αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας:

1. Ποιότητα Ζωής

3. Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

 

 

Τελικοί Δικαιούχοι

1. Εθνικές, Περιφερειακές ή Τοπικές Δημόσιες Αρχές

2. Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου

3. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,

α. Δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητες

β. Δεν διανέμουν κέρδη σε μετόχους

γ. Λειτουργούν για τουλάχιστον ένα έτος πριν τη δημοσίευση της συγκεκριμένης    πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιωτικές εταιρείες, που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 2 και 3, δεν είναι επιλέξιμες.

 

Οι προτάσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν Εταίρους και από τις δυο χώρες που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και να συνεργάζονται σε τουλάχιστον δυο από τους ακόλουθους τομείς: κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή στελέχωση και κοινή χρηματοδότηση. Ο συνολικός αριθμός Εταίρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δέκα (10), συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής Εταίρου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο οι υποψήφιοι που υπάγονται στην κατηγορία ένα (Εθνικές, Περιφερειακές ή Τοπικές Δημόσιες Αρχές) έχουν το δικαίωμα να ενεργήσουν ως Επικεφαλής Εταίροι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αίτηση του σχεδίου θα απορριφθεί.

 

 

Προϋπολογισμός:

 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση είναι 15.000.000,00 € (εκ των οποίων € 12.750.000,00 ΕΤΠΑ). Τα έργα θα έχουν συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από € 1.500.000,00 έως 6.000.000,00 €.

 

Ο οδηγός του προγράμματος καθώς και το υπόλοιπο σχετικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3A3rd-call-for-proposals&catid=3&Itemid=4

 

 

Οδηγίες Κατάθεσης

 

1.       όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει θα πρέπει να υποβάλει τον φάκελο της πρότασης στο Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης της Επιτροπής Ερευνών στην Κομοτηνή, το αργότερο έως την 22/10/2012, ώστε να υπάρχει το  χρονικό περιθώριο ως τη λήξη του προγράμματος για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που προαπαιτούνται.

 

2.       Στα δικαιολογητικά κατάθεσης των απλών εταίρων (σε αυτή τη φάση της υποβολής) συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

2.1.    Partnershipdeclaration (Εταιρική Δήλωση)

2.2.    Co-financingstatementandthedeclarationofnon-doublefinancing(Δήλωσησυγχρηματοδότησηςκαιδήλωσημηδιπλήςχρηματοδότησης). Προκειμένου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών να υπογράψει το έγγραφο θα πρέπει να προσκομιστεί από την/τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση που να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση για το ίδιο έργο.

 

3.       Εκτός των άλλων δικαιολογητικών που απαιτεί το πρόγραμμα, απαιτείται απόφαση του τμήματος για την έγκριση υποβολής της πρότασης και τον ορισμό της/του ως Επιστημονικά Υπευθύνου.  Παράλληλα ο Επιστημονικά Υπεύθυνος θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα προς την Επιτροπή Ερευνών με το οποίο θα αιτείται την έγκριση υποβολής της πρότασης και τον ορισμό της/του ως Επιστημονικά Υπευθύνου.

 

4.       Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν  το επισυναπτόμενο έγγραφο Δ1-01 «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων Έργων» και αφορά στην κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Έργων.

Ημερομηνία: 
21/09/2012 - 31/10/2012