Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(ΚΕ-80340) Ανακοίνωση ορισμού ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για συμβ. προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής για συμβ. υπηρ

Ανακοίνωση: 

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 24/4/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και "Απευθείας Αναθέσεων"), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας (ή παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016): 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 80340

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: vkozompo@med.duth.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΩΤΕΣ

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Ημερομηνία: 
19/04/2017 - 24/04/2017
Get attached files