Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

ΕΤΟΣ 2016 / Α.Π. 1413/20-01-2016 / Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων – συμμετοχή σε συνέδρια (έτος 2016).

Ανακοίνωση: 

Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων – συμμετοχή σε συνέδρια (έτος 2016)

Η ισχύς της απόφασης με θέμα "Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων – συμμετοχή σε συνέδρια", είναι από την ημέρα δημοσίευσής της, ήτοι: από 20.01.2016.

Get attached files