Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Γενικές Ανακοινώσεις

 • Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 62511/Ζ1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017), προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες με ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

  • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,
  • Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής,
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

  Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η διάρκεια της υποτροφίας ανέρχεται σε 24 διαδοχικούς μήνες κατ ανώτατο όριο. Η υποτροφία δεν μπορεί να καλύψει διάστημα πέραν του 54ου μήνα από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, έως 15/5/2017, σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, στη σελίδα:

  https://applications.iky.gr

  και στην συνέχεια έως 22/5/2017, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά τις παρεχόμενες πληροφορίες.

  Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ

  Προκήρυξη.pdf, Κανονισμός.pdf

 • Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. Έτος 2016-2017, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.  

  Οι συγκεκριμένες υποτροφίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

  Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

  Σημειώνεται, ότι για την προετοιμασία της προκήρυξης απαιτήθηκε η συνεργασία και συμμετοχή της Γραμματείας ΕΣΠΑ, του επιτελείου του Υπουργού Παιδείας, της υπηρεσίας Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, ενώ για την υλοποίηση του προγράμματος θα συμπράξουν και οι  Γραμματείες όλων των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ.

  Πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές και όλα τα σχετικά έγγραφα, βρίσκονται στα συνημμένα.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

  Η Υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας, (Υποβολή αιτήσεων ΕΔΩ).

   

  Πληροφορίες για

  • Διοικητική υποστήριξη (Όροι, Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες κ.τ.λ.)
  • Τεχνική υποστήριξη (Κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή, κ.τ.λ.)  

  παρέχονται από το ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης του ΙΚΥ (ΕΔΩ)

  • Τηλέφωνα : 210 3726357, 210 3726358, 210 3726360, 210 3726300. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00

 •  

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών(ΙΚΥ), κατόπιν πλήθους αιτημάτων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 28 Απριλίου, έως την Δευτέρα 8 Μαΐου (σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία.

   

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS

   

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/601/166276/Β2/7-10-2016 (ΦΕΚ 3344 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 40073/Ζ1/09 Μαρτίου 2017 (ΦΕΚ 1002 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2015-2016, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

  Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 2016. 

  Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

  1)Ενέργεια/25

  2)Υγεία/25

  3)Βιομηχανία/25

  4)Υποδομές-Αστική Ανάπτυξη-Περιβάλλον/25

  Διευκρινίζονται τα εξής:

  -Η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας θα πρέπει να έχει ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως και την 30η Ιουνίου 2016.

  -Στον Επιστημονικό τομέα «Βιομηχανία» περιλαμβάνεται και η «Αγροτοβιομηχανία» με όλες τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις.

  -Σε όλους τους επιστημονικούς τομείς συμπεριλαμβάνονται και οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των αντίστοιχων ειδικεύσεων.

  Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, που είναι αναρτημένο εδώ.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα Γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

  Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726350, -394 και -395.

  Πληροφορίες για την:

   

  • αξιολόγηση των υποψηφίων

   

  Αν.Προϊσταμένη Τμήματος: Άννα Χριστοδούλου, τηλ.: 210 3726327, acrhris@iky.gr

  Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr

  Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr

  Μαρία Ερωτοκρίτου, τηλ.: 210 3726350, mariaeroto@iky.gr

  Email Τμήματος διαγωνισμών: diagwnismoi@iky.gr

   

  • παρακολούθηση φυσικού / οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων

  Ειρήνη Σταμογιώργου (210 3726306, estamo@iky.gr)

 • Ο Καθηγητής του ΔΠΘ κ. Γεώργιος Γκαϊντατζής αναφέρεται για φαινόμενο της έντονης οσμής στο Χαλκερό και δεν αποκλείει την θερμοκρασιακή αναστροφή.

  Περισσότερα στο συνημμένο άρθρο.

  Chalkero.pdf

 • Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΔΑΣΤΑ του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με το Nottingham Trent University της Αγγλίας διοργανώνουν το 4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί από 03 Μαϊου έως και 12 Μαϊου 2017 στην Πολυτεχνική Σχολή της Ξάνθης. Το 4ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας πρόκειται να εστιάσει στη Διεθνοποίηση νεοφυών και υφοστάμενων επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκειά του Σχολείου ομάδες φοιτητών θα εργάζονται σε συνεργασία με εταιρίες που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν προκειμένου να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προτάσεις και μεθόδους διεθνοποίησης τους. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ (dasta.duth.gr) προσεχώς.

 • Η Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕ) στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όμως αντιμετωπίζει σήμερα μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις και χρειάζεται μια Εθνική Στρατηγική προκειμένου να τεθούν στόχοι και να καθοριστούν προτεραιότητες.

   

  Η Ελλάδα χρειάζεται να καθορίσει μια στρατηγική για την ΑΕ σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με σοβαρές διαρθρωτικές και θεσμικές αδυναμίες στην παραγωγική βάση της οικονομίας. Το πλαίσιο αυτό δείχνει ότι ο ρόλος της επιστημονικής βάσης της χώρας γίνεται πολύ κρίσιμος για το μέλλον της οικονομίας και τις προοπτικές απασχόλησης της νέας γενιάς.

   

  Επισυνάπτεται η μελέτη του Υπουργείου

  stratigiki_aei_-_2016_09_101.pdf
Εκτύπωση PDF version