Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

(KE 81872, A.Π. 9173/2017) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Ανακοίνωση: 

Αφορά την 6507/23-03-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.

Get attached files